MESAČNÉ NÁKLADY
spojené s pobytom dieťaťa
v predškolskom zariadení


Účinnosťou zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1.1.2019 schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytne v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

V súlade s účinnosťou vyššie uvedeného predpisu bol Mestom Martin vydaný Dodatok č.9 k Všeobecnému záväznému  nariadeniu mesta č. 97 v zmysle ktorého ( Čl.1 § 18 ods.2 a) sa v školskej jedálni  zriadenej mestom  uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu  nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov pre stravníka v materskej škole  od  2- 6 rokov  v cene 1,54 € ( z toho  desiata o,38 €, obed 0,90 € a olovrant 0,26 € ) + 0,15 € režijné náklady / spolu 1,69 €

Zákonný zástupca je naďalej povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov podľa § 18 ods.1 písm. a) tohto VZN t.j. 0,49 € za odstravovaný deň.

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a materská škola nezabezpečí diétne jedlo , zákonný zástupca si môže uplatniť nárok na finančné prostriedky z dotácie, za podmienky, že k žiadosti priloží potvrdenie  ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie  spolu s vyjadrením školy, že nemôže zabezpečiť diétne  jedlo.

Z prevádzkových  dôvodov však  zákonný zástupca  dieťaťa, ktoré  navštevuje posledný ročník materskej školy, uhradí v mesiaci september 2019 celý príspevok na čiastočnú úhradu  nákladov v školskej jedálni .

Materská škola v nasledujúcom období t.j. od 1.10.2019  najneskôr

do 31.12.2019 bude tento  príspevok vracať  formou odpočítavania z uhradenej sumy ( október, november, december ) povinnú platbu t.j. rozdiel dotácie a skutočných nákladov / t.j. 0,49 € stravný deň) až do jej vyčerpania.

Akékoľvek bližšie informácie  RMŠ 0910960960  Mgr. Helena Krnová

 Mesto Martin v zmysle § 6 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 140 ods. 9 a ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo  Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (ďalej len „nariadenie“).

 výška  mesačných  príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov  škôl a školských zariadení stanovená od 1.9.2019

  15,00 € / mesiac

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni ( náklady  na nákup potravín na jedno jedlo, ktorý sa stanovuje ako predajná cena podľa druhu jedla a vekových kategórií )

  • stravník v materskej škole od 2 – 6 rokov: 1,54 €,

           (z toho: desiata 0,38 €, obed 0,90 €, a olovrant 0,26 € )

  • režijné náklady za 1 hlavné jedlo : 0,15 € j. 1,69 € / deň

ODHLÁŠKY

telefonicky 043 4276844 (odkazovač)

písomne (do písanky pri v šatni)
na pondelok – štvrtok do 6:00 hod. príslušného dňa
na piatok do 14:00 hodpredchádzajúceho dňa Zároveň pripomíname rodičom, že v deň, keď nie je možné uskutočniť odhlášku zo stravy, je možnosť prebrať si celodennú stravu a to :

desiatu do 10,00 hod. ( do 2 hodín po príprave nátierky ), obed do 14,00 hod., olovrant do 15,00 hod.

Obed, ktorý si stravník nestihne odhlásiť včas, si môže odniesť zo zariadenia v obedári iba v prvý deň  neodhlásenej stravy. V ostatné dni za  neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.