AKTUALITY

Veľmi pekne ďakujeme pánovi IGOROVI SKRISOVI, ktorý daroval našej materskej škole 15 ks detských kolobežiek.

 
Oznam
Od dňa 04.10.2021 je martinský okres  zaradený  medzi červené okresy.
 Na základe odsúhlasenia plenárneho zhromaždenia  dňa 7.9.2021   bude prevádzka materskej školy  v oranžovej a vyšších farebných  stupňoch    od 6.00 hod   –  do 16.00 hod.
Od 6.00 hod. sprístupnené triedy :
 II. trieda   pre deti      z   I., II., a III triedy
 V. trieda  pre deti  z IV., V., VI triedy
VII. trieda  – pre povinné predprimárne vzdelávanie  t.j. VII. a VIII trieda. 
Zákonný zástupca je povinný sa  pred vstupom do budovy preukázať
Vyhlásením o bezpríznakovosti alebo Vyhlásením o výnimke z karantény.

Informácie pre rodičov - prehľad opatrení Školského semaforu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR
( verzia platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok ÚVZ SR zverejnených 12.8.2021)

Zákonný zástupca je povinný :

 V zelenej fáze pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní rodič ( vrátane víkendov a sviatkov ) dobrovoľne predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa ( viď príloha č.1 ) /alebo Oznámenie o výnimke z karantény ( príloha č.2 )
 Pri prechode okresu do oranžovej fázy ( a ďalšie fázy ) rodič povinne odovzdáva
„ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti “ V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa sa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Takémuto dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy a zostáva v domácej opatere.
 Dodržiavať opatrenia prevencie COVID – 19 t.j.:
 do budovy materskej školy vstupovať len s rúškom / respirátorom
 dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu pri hlavnom vchode
 maximálne dve osoby v šatni
 odstupy
 minimálna doba zdržiavania sa v priestoroch šatní a chodieb
 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID 19 ( bolo v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy aby mohli byť prijaté sprísnené hygienicko – epidemiologické opatrenia
 Bezodkladné nahlásenie karantény riaditeľke školy, ak bola dieťaťu nariadená karanténa všeobecným lekárom pre deti dorast alebo RÚVZ Martin – za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu
 V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho pozitívnym testovaním
 Dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
( §152 ods.c) zákona č.245/2008 Z.z.

Iné informácie :

Materská škola bude otvorená vo všetkých farbách okresu – vyučovanie bude prerušované podľa situácie v jednotlivých triedach
 Ak sa v triede vyskytne dieťa, alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID 19, pôjdu deti tejto triedy do 14 – dňovej karantény ( okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény )
 Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe len toto dieťa. Jeho trieda pokračuje v prevádzke
 Ak je osoba z domácnosti dieťaťa v karanténe ( je úzky kontakt pozitívneho), dieťa môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID 19
 Nárok na ošetrovné ( OČR ) má rodič ak riaditeľka školy alebo RÚVZ Martin rozhodol o prerušení prevádzky v triede dieťaťa – ak rodič nechá doma dieťa na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká
 Plenárne rodičovské zhromaždenie nie je odporúčané. Budú zrealizované len triedne RZ, aby sa obmedzil kontakt rodičov detí z rôznych tried
 Materská škola sa v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov bude snažiť minimalizovať premiešavanie detských skupín vytvorením triednych bublín zoskupených od 6.00 hod. ranej počas celého dňa. Z organizačných a personálnych dôvodov však nie je možné vyhnúť sa zoskupeniu detí po 16.00 hod. Preto prosíme rodičov, ktorí majú tú možnosť, o prevzatie dieťaťa do 16.00 hod..

(tlačivá na stiahnutie)

Oznámenie o výnimke z karantény

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane_2020
(tlačivo na stiahnutie)

Ďakujeme za podporu!
Vaše deti