Vážení zákonní zástupcovia dávame do pozornosti :

ROZHODNUTIE MINISTRA ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2022:

Na účel školského vyučovania v škole a v školskom zariadení zákonný zástupca
predkladá v prvý deň nástupu do MŠ vyhlásenie o bezpríznakovosti
(k dispozícii pod
ikonou Dokumenty )
 V období školského vyučovania môže riaditeľ / ka školy podľa § 150 ods.5 školského
zákona poskytnúť žiakom / deťom jednej triedy alebo viacerých tried voľno, ktoré sa
považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania ( ochorenie COVID-19)
 Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID – 19, lehota podľa §144 ods.10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe
nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide
o dieťa , pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
(k dispozícii pod ikonou
Dokumenty )
Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu
ochorenia trvá dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

INFORMÁCIA K NOVOPRIJATÝM DEŤOM :

 Doporučujeme zákonným zástupcom
novoprijatých detí, aby z hľadiska

psychohygieny dieťatka zvážili jeho príchod do materskej školy dňa 2.9.2022.
Nastávajúci víkend preruší plynulosť adaptačného procesu a dieťatko bude po dvoch
voľných dňoch opätovne vystavené citovej nepohode.
 V ikone Dokumenty je zverejnený dotazník , ktorý nám poskytne základné informácie
o dieťatku, jeho návykoch či potrebách. Jeho vyplnenie bude pre nás informáciou,
ktorá môže uľahčiť a skrátiť adaptačný proces.
 Ak z akéhokoľvek dôvodu dieťatko nebude môcť nenastúpiť 5.9. 2022 do materskej
školy , je nevyhnutné túto informáciu poskytnúť riaditeľke školy
kontakt 0910 960 960 a vedúcej školskej jedálne kontakt 0911 960 963

ÚHRADA STRAVNÉHO :

 Je potrebné , aby zákonní zástupcovia novoprijatých detí si osobne prevzali u vedúcej
školskej jedálne Zápisný lístok na stravu a informáciu o výške platby za stravné, ktoré
musí byť uhradené do 31.8.2022 t.j. pred nástupom dieťatka do materskej školy .
 Informáciu o výške úhrady stravného za deti, ktoré už navštevovali materskú školu je
možné získať telefonicky u vedúcej školskej jedálne
kontakt : 0911 960 963