AKTUALITY

Oznam
Od dňa 13.09.2021 je martinský okres  zaradený  medzi oranžové okresy.
 Na základe odsúhlasenia plenárneho zhromaždenia  dňa 7.9.2021   bude prevádzka materskej školy  v oranžovej a vyšších farebných  stupňoch    od 6.00 hod   –  do 16.00 hod.
Od 6.00 hod. sprístupnené triedy :
 II. trieda   pre deti      z   I., II., a III triedy
 V. trieda  pre deti  z IV., V., VI triedy
VII. trieda  – pre povinné predprimárne vzdelávanie  t.j. VII. a VIII trieda. 
Zákonný zástupca je povinný sa  pred vstupom do budovy preukázať
Vyhlásením o bezpríznakovosti alebo Vyhlásením o výnimke z karantény.

Informácie pre rodičov - prehľad opatrení Školského semaforu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR
( verzia platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok ÚVZ SR zverejnených 12.8.2021)

Zákonný zástupca je povinný :

 V zelenej fáze pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní rodič ( vrátane víkendov a sviatkov ) dobrovoľne predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa ( viď príloha č.1 ) /alebo Oznámenie o výnimke z karantény ( príloha č.2 )
 Pri prechode okresu do oranžovej fázy ( a ďalšie fázy ) rodič povinne odovzdáva
„ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti “ V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa sa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Takémuto dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy a zostáva v domácej opatere.
 Dodržiavať opatrenia prevencie COVID – 19 t.j.:
 do budovy materskej školy vstupovať len s rúškom / respirátorom
 dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu pri hlavnom vchode
 maximálne dve osoby v šatni
 odstupy
 minimálna doba zdržiavania sa v priestoroch šatní a chodieb
 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID 19 ( bolo v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy aby mohli byť prijaté sprísnené hygienicko – epidemiologické opatrenia
 Bezodkladné nahlásenie karantény riaditeľke školy, ak bola dieťaťu nariadená karanténa všeobecným lekárom pre deti dorast alebo RÚVZ Martin – za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu
 V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho pozitívnym testovaním
 Dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
( §152 ods.c) zákona č.245/2008 Z.z.

Iné informácie :

Materská škola bude otvorená vo všetkých farbách okresu – vyučovanie bude prerušované podľa situácie v jednotlivých triedach
 Ak sa v triede vyskytne dieťa, alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID 19, pôjdu deti tejto triedy do 14 – dňovej karantény ( okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény )
 Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe len toto dieťa. Jeho trieda pokračuje v prevádzke
 Ak je osoba z domácnosti dieťaťa v karanténe ( je úzky kontakt pozitívneho), dieťa môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID 19
 Nárok na ošetrovné ( OČR ) má rodič ak riaditeľka školy alebo RÚVZ Martin rozhodol o prerušení prevádzky v triede dieťaťa – ak rodič nechá doma dieťa na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká
 Plenárne rodičovské zhromaždenie nie je odporúčané. Budú zrealizované len triedne RZ, aby sa obmedzil kontakt rodičov detí z rôznych tried
 Materská škola sa v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov bude snažiť minimalizovať premiešavanie detských skupín vytvorením triednych bublín zoskupených od 6.00 hod. ranej počas celého dňa. Z organizačných a personálnych dôvodov však nie je možné vyhnúť sa zoskupeniu detí po 16.00 hod. Preto prosíme rodičov, ktorí majú tú možnosť, o prevzatie dieťaťa do 16.00 hod..

(tlačivá na stiahnutie)

Oznámenie o výnimke z karantény

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane_2020
(tlačivo na stiahnutie)

Ďakujeme za podporu!
Vaše deti