Koncepčný   zámer  rozvoja  školy pre obdobie  2019-2024

V koncepčný  zámer ďalšieho  rozvoja školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených  MŠ SR pre rozvoj školstva, z doterajšieho zamerania školy, vlastných skúsenosti a v neposlednom rade  z predstáv o modernej škole poskytujúcej  vysokú úroveň edukačného vzdelávania v prostredí naplneného láskou, toleranciou a vzájomnou dôverou.

Vízia : „ Vzdelávanie dieťaťa sa musí zamerať ….na rozvíjanie úcty k ľudským právam a základným slobodám…na posilnenie úcty k vlastnej kultúre, jazyku a národným hodnotám…..na rozvíjaní úcty k civilizáciám, ktoré sú odlišné od jeho vlastnej…na prípravu dieťaťa k zodpovednosti za život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, tolerancie a priateľstva …na rozvíjanie úcty k prírodnému prostrediu

                                                                                                                    Článok 29, Dohovor o právach dieťaťa,1989

Pedagogická oblasť :

1.1. Rozvíjať aktivity a  programy  napomáhajúce výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného  zdravia

1.2. Prehlbovať a upevňovať chápanie rozličných kategórií detských / ľudských práv

1.2.1.Utvárať a rozvíjať   interkultúrne  kompetencie detí, ich všeobecnú otvorenosti, tolerantnosti a pozitívne  vnímania   príslušníkov rôznych kultúr.

1.3. Rozvíjať a utvárať  prírodovednú  gramotnosť so zameraním  na pokračovanie projektu Zelená škola  na tému : ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

1.3.1.Využívať  aktivizujúce  a zážitkové vyučovacie metódy s cieľom podnietiť záujem detí o environmentálne témy a rozvíjať ich zručnosti  nevyhnutné pre udržateľný rozvoj

1.4.Podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, podnetným literárnym prostredím, napomáhaním aktívnemu počúvaniu detí a ich komunikovaniu

1.5.Rozvíjaťa vytvárať na elementárnej úrovni správne hodnoty a návyky v oblasti sociálnej a  finančnej gramotnosti.

1.6. Utvárať a prehlbovať  digitálne  kompetencie detí a PZ

1.7. Vytvárať  a rozvíjať cit  ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov