Materská škola Š. Furdeka 1, 03601 Martin

v zastúpení riaditeľkou Mgr. Helenou Krnovou 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLA  FAREBNÝCH  PRÍBEHOV

Dátum vydania ŠkVP :    28.08.2018

  Mgr. Helena Krnová, riaditeľka materskej školy

1.Vzdelávacie oblasti

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach :

 • Jazyk a komunikácia s cieľom rozvinúť komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím rozvojového potenciálu písanej reči.
 • Matematika a práca s informáciami s cieľom poskytnúť základy matematických a informačných poznatkov a zručností, rozvoj logického myslenia, chápania čísel a jednoduchých operácii s nimi, ako aj základov algoritmického myslenia.
 • Človek a príroda s  cieľom počiatočného rozvoja prírodovednej gramotnosti.
 • Človek a spoločnosť s cieľom viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí.
 • Človek a svet práce s cieľom utvárania a rozvíjania základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností při používaní nástrojov potrebných v bežnom živote.
 • Umenie a kultúra s cieľom v hudobnej výchove rozvíjať hudobné schopnosti a, zručnosti a návyky a vo výtvarnej výchove   pracovať s fantáziou, tvorivosťou dieťaťa a viesť k získaniu základných zručností prostredníctvom vizuálnej kultúry.
 •  Zdravie a pohyb s cieľom poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností.

2.Východiká plánovania

Formu a rozsah Učebných osnov ako súčasť prípravy na výchovno – vzdelávaciu činnosť určila na svojom zasadnutí  pedagogická rada.

Záväzné pre všetky triedy sú  učebné  osnovy školy, v ktorom sú špecifikované :

 • obsahové celky a  ich charakteristika 
 • prislúchajúce témy a podtémy
 • obsahový štandard
 • výkonový štandard
 • edukačný cieľ
 • edukačná úloha najvyššej výkonovej úrovne.

V  jednotlivých triedach sú učebné osnovy  doplnené o :

 • edukačné úlohy podľa vlastnej výkonovej úrovne detí
 • metódy, prostriedky, stratégie
 • učebné zdroje
 • hodnotiace kritéria
 • evalvačné otázky.

 V triednych plánoch je tiež vytvorená možnosť pre vzájomné kombinovanie, prelínanie, integráciu  či  rozšírenie časového priestoru venovaného zaradeným  vzdelávacím  oblastiam a určenie, v ktorom časovom úseku  bude úloha plnená

3.Učebné osnovy

September :

OBSAHOVÝ CELOK:  Otvorená brána farebných príbehov

Časová dotácia : 4týždne

Charakteristika obsahového celku:  Rozvíjanie  poznania  rôznorodých  aktivitách v materskej škole a možnosti ich výberu – spoločne so všetkými kamarátmi v triede. Ľudská hodnota každej ľudskej bytosti. 

Oboznamovanie  s prostredím materskej školy a s najbližším okolím školy a domova. 

Určenie pravidiel kamaratského a bezpečného správania

Téma  1. : Ja a moji kamaráti vo farebnom príbehu

Podtéma :  Príbeh  priateľstva

Téma  2. : Poklady farebného príbehu

Podtéma : Hračky , predmety a činnosti v materskej škole

Téma 3.:  Pravidlá farebného príbehu

Podtéma :   Pravidlá triedy, školy, ulice.         

Celoškolská námetová akcia : Divadelné predstavenie pedagógov deťom : Zvedavé deti

Téma 4.: Cestičky farebných príbehov

Podtéma 1:  Okolie materskej školy a domova

Podtéma 2: Bezpečná cesta domov

Celoškolská námetová  akcia : Žmurkajúci semafór, Deň bez áut      

 

Október :

OBSAHOVÝ CELOK : Farebné kruhy šťastia

Časová dotácia : 2 týždne

Charakteristika celku :  Rozširovanie poznania- život má svoj poriadok, ktorý sa opakuje. Sprostredkovanie poznatkov o premene a vývoji ľudského tela od narodenia do staroby.

Rozvíjanie medziľudských vzťahov, učenie k aktívnemu životu plného lásky ku všetkému živému, priateľstva a úcty. Kultivácia osobnosti teóriou šiestich „S“ / sebareflexia-sebahodnotenie-sebavedomie-sebakontrola-sebariadenie-sebatvorba.

Téma 1:   Príbeh kruhu šťastnej rodiny 

Podtéma : Oslava starých rodičov ( úcta k starším)

Triedne akcie: Besiedky pre starých rodičov ( rôzne formy)

Téma 2 : Príbeh kruhu štastných detí ( duševné zdravie)

Podtéma : Emocionálny a prosociálny rozvoj  (prevencia šikany a rizikového správania detí)

Celoškolská námetová akcia : Deň duševného zdravia ( 10.10. )

Triedne akcie: Výroba triedneho maskota – Šťastíčko.

 

Október – November

OBSAHOVÝ CELOK :  Pestrofarebné jesenné príbehy

Časová dotácia : 4 týždne

Charakteristika celku  : Rozvíjanie  prírodovedného poznania, rozvíjanie kapacity vnímania konštantných rytmov živej a neživej prírody súvisiacich s ročným obdobím. Podnety pre získanie skúseností s reálnymi  javmi a situáciami. Sprostredkovanie  zážitku  spoznávania tradícii vlastnej kultúry – regionálne prvky v ročných obdobiach.

Téma 1:  Príbeh pani jesene

Podtéma: Charakteristické znaky ročného obdobia

Téma 2 : Príbeh jesennej záhrady

Podtéma : Plody jesene

Celoškoslá námetová akcia : Divadelné predstavenie pedagógov deťom : O jabĺčku, Svetový deň výživy ( 16.10.)

Triedne akcie : Deň jesenných plodov-  jesenné tvorivé dielne

Téma 3: Príbeh jesenných čarov

Podtéma :  Ľudové zvyky a tradície – zber a spracovanie  úrody , pracovné  náradie a náčinie,   spôsob života na dedine                    

Celoškolská námetová  akcia : Kuchyňa starej matere – dožinky na dedine 

Téma 4.: Príbeh jesennej kolísky

Podtéma : Lesné a voľne žijúce zvieratá – príprava na zimu

Celoškolská námetová akcia : Zamykanie školskej záhrady

 

November

OBSAHOVÝ CELOK : Príbehy náručia mojej vlasti

Časová dotácia : 2 týždne

Charakteristika obsahového celku: Vedenie detí  základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí-  v jeho priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch.

Vedenie detí k uvedomeniu si, že každé dieťa má právo byť chránené( dospelými, inštitúciami..) pred zlom, bolesťou, krutým zaobchádzaním a zneužívaním

Téma : Príbehy náručia môjho mesta

Podtéma 1: Mesto Martin – geografia a história okolia, národné povedomie

Podtéma 2: Mesto plné dobra a lásky – svet vhodný pre deti

Celoškolská námetová akcia :Deň Mesta Martin ( 11.11.), Svetový deň prevencie a týrania detí (19.11.), Svetový deň detí – Výročie podpísania dohovoru o detských právach 20.11.  , BUBNOVAČKA – Aby bolo deti lepšie počuť / destské práva                                                                                                         

      

November – December :

OBSAHOVÝ CELOK : Biely príbeh  kamarátov kráľovnej Zimy

Časová dotácia :  2 týždne

Charakteristika  celku : Monotematický koncept zameraný na vytváranie poznatkov v oblasti v oblasti dlhších časových vzťahov ( rok,  ročné obdobia, mesiace) a pri vytváraní charakteristík krátkych časových celkov ( deň a noc).  

Téma 1. : Kamaráti – Hviezdička a Mesiačik 

Podtéma : Striedanie dňa a noci

Téma 2. : Kamaráti – Mrázik, Cencúlik, Snehová vločka

Podtéma : Ročné obdobie – charakteristické znaky

Celoškolská námetová akcia: Hudobno-tanečné pásmo detí predškolských tried –Tanec snehových vločiek –                                                       

OBSAHOVÝ CELOK :  Sladké  Vianočné príbehy

Charakteristika obsahového celku : Motivácia k poznávaniu zásad  racionálnej výživy- obezita v súvislosti so sladkou návštevou Mikuláša

Časová dotácia : 1 týždeň

Téma  : Príbeh sladkej  babky Ježibabky a čokoládového Mikuláša  

Podtéma : Sladkosti závislosťou

Celoškolská námetová akcia : Divadelné predstavenie pedagógov deťom : O sladkej babke Ježibabke

Triedne akcie: Mikuláš medzi nami / Vianočné besiedky

OBSAHOVÝ  CELOK : Trblietavý príbeh  Vianočných sviatkov

Časová dotácia :   2 týždne

Charakteristika obsahového  celku :  Stimulácia environmentálneho vedomia v spojení s ochranárskym postojom – k živému – stromčeku ako symbolu Vianoc .

Umocnenie atmosféry blížiacich sa sviatkov. Rozvoj fantázie a kreativity pri práci s rôznymi netradičnými  materiálmi pri výrobe dekoratívnych prvkov súvisiacich s našou kultúrou a zvykmi.  Prezentácie komunikačných kompetencií

Téma 1. : Príbeh vianočného stromčeka

Podtéma : Život  ( vianočného) stromu

Téma 2  : Príbeh  Darčekovcov  – besiedkovcov

Podtéma : Oslava vianočných sviatkov ( vianočné ozdoby , ľudové zvyky )

Celoškolská námetová akcia : XV Eorópsky deň rodičov a školy – tvorivé vianočné  dielne

 

Január : 

OBSAHOVÝ CELOK : Rôznofarebný príbeh vesmíru

Časová dotácia : 3 týždne

Charakteristika obsahového celku: Získavanie elementárnych predstáv o vesmíre  vesmírnych telesách, o ich tvare, veľkosti, zložení.

Rozširovanie vedomosti o prítomnosti vody v prírode .Prostredníctvom pokusov a experimentov oboznamovanie  s jej rôznymi skupenstvami.

Téma : Voda a jej premeny 

Podtéma : Neživá príroda

Téma 2 : Vesmír a jeho tajomstvá 

Podtéma : Planéta Zem

Celoškolská námetová akcia : Deň vesmírnej sústavy, Voda a jej  premeny

 

Január – Február :

OBSAHOVÝ CELOK : Príbehy Zdravuškových priateľov

Časová dotácia : 2 týždne

Charakteristika obsahového celku :Vedenie k hlbšiemu uvedomovanie  si významu starostlivosti o svoje telo v súvislosti s telesným aj psychickým zdravím – osobná hygiena,  pohyb v zmysle výdaja a prijímania energie, láka a dobro vo vlastnom konaní.

Téma 1.: Príbeh zúbkovej víly

Podtéma : Dentálna hygiena

Téma 2. : Príbeh šikovného snehuliačika

Podtéma : Pohybom ku zdraviu – obezita

Celoškolská námetová akcia: Divadelné predstavenie pedagógov deťom : O šušlavom vlkovi, Deň snehuliakov ( zimné športy)

Predškolské triedy : Lyžiarsky kurz

 

Február :

OBSAHOVÝ CELOK :  Príbehy nášho tela

Časová dotácia: 2 týždne

Charakteristika obsahového celku : Nabádanie k aktívnemu objavovaniu (všetkými zmyslami), k bádaniu a pozorovaniu okolitého sveta so zámerom opísať, hmatom určovať povrch, rozlišovať či napodobniť charakteristický zvuk. Rozširovanie poznatkov o zmyslových orgánoch a o význame ich fyziologických funkcií  

Téma  : Príbeh zvedavého  nošteka, farebných očiek, maškrtného jazýčka, šikovných rúk    a neposlušných ušiek

Podtéma : Naše zmysly –  zrak, hmat, sluch , čuch , chuť 

Celoškolská námetová akcia : Deň zmyslov

Téma : Týždeň šťastného srdiečka

Podtéma :  Valentínka  – Deň svätého Valentína 

Podtéma : Šaško Jaško- karnevaly

 

Marec :

OBSAHOVÝ CELOK : Čarovný svet knihy  

Časová dotácia : 2 -3 týždne

Charakteristika obsahového celku  : Utváranie vzťahu k slovesnému umeniu a k citlivému vnímaniu jeho krásy  – k  vyjadrovaniu jeho  pôsobenia  rôznymi umeleckými prostriedkami ( výtvarne, hudobne, dramaticky…) Aktivizovanie empatických a expresívnych  tvorivých umeleckých aktivít. Spôsobilosť spoluautorstva rozprávky, príbehu, básne. Rozšírenie priestoru na prezentovanie vlastnej obrazotvornosti a  jedinečnosti vizuálneho vnímania.   Rozvíjanie kontextového, významového, fonologického a ortografického procesora v rámci predčitateľskej gramotnosti (  identifikovať písmená a obrázok , orientovať sa v knihách podľa obsahov …..)Vytváranie pozitívneho vzťahu  intelektuálnym činnostiam, podporovanie a rozvíjanie záujmu o získavanie vedomostí. Rozvíjanie jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie a vizuálnej pozornosti.

Téma 1 : Rozprávky / Bájky / Básničky 

Podtéma : Svet poznania – predstáv – fantázie

Téma 2 : Encyklopédie / Atlasy / Šlabikár

Podtéma : Čo skrýva školská taška

Celoškolská akcia : Čo všetko skrýva školská taška ( predškolské triedy), Medzitriedna otvorená hodina/ malé deti v predškolských triedach: Čo už všetko viem !!!

Triedne akcie:        Klubové stretnutie :Ukážka priamej práce s deťmi ( otvorená hodina pre rodičov), Návšteva ZŠ – predškolské triedy /  Verejné čítanie- rodičovská verejnosť,                                            Rozprávková noc predškolákov

 

Marec- Apríl :

OBSAHOVÝ CELOK : Dúhový príbeh jarných osláv

Charakteristika obsahového celku : Utváranie  predstavy o ľudových tradíciách a zvykoch v spojení s oslavou prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Sprostredkovanie zážitkov  spoznávaním tradícií vlastnej kultúry  – regionálne prvky  v ročných obdobiach

Časová dotácia : 1 týždeň

Téma :  Sviatky  jari

Podtéma : Veľkonočné sviatky

Celoškolská  námetová  akcia : Jarná brána  – zvyky na dedine

 

Apríl:

OBSAHOVÝ CELOK : Ako Lienka Bodkulienka poznávala farebný svet

Charakteristika obsahového celku :  Poznávanie  života   a chápanie  významu ( pre život človeka ) existencie zástupcov rastlinnej a živočíšnej ríše. Rozvíjanie osobnostných kvalít smerom k citlivému vnímaniu a chráneniu životného prostredia – aktivizovanie základov environmentálneho vedomia a konania.

Časová dotácia : 4 týždne

Téma 1 : Farebná lúka  lienky bodkulieny

Podtéma : Charakteristické znaky ročného  obdobia – prvé jarné kvietky, jarné vtáčiky

Celoškolská námetová akcia : Divadelné predstavenie pedagógov deťom : Lúčne tajomstvo

Téma 2.  :  Lienka Bodkulienka a kamaráti  z hnedého dvora

Podtéma : Domáce zvieratá a ich mláďatá

Celoškolská námetová akcia:Divadelné predstavenie pedagógov deťom : O guľkovi Bombuľkovi a jeho kamarátoch z hnedého dvora

Téma 3. :  Lienka Bodkulienka a kamaráti  z lesov a lúk

Podtéma : Motýľ, včela, mravec, lienka , pavúk

Podtéma: voľne žijúce zvieratá :líška, vlk, medveď, zajac, jež, veverica

Celoškolská námetová akcia: poldenné výlety do prírody- Po stopách kamarátov z lesa

Téma 4. : Lienka Bodkulienka v dúhovom svete prírody

Podtéma : Živá a neživá príroda

Celoškolská námetová akcia : Divadelné predstavenie pedagógov deťom : O stratenej studničke,  Oslava Dňa Zeme – ekosprievod,  Deň prírody ( kolobeh vzduchu- od semienka  rastlinke-odpady v prírode- neživá príroda).

Triedne akcie: Tvorivé dielne- fauna a flóra z odpadového materiálu

 

Máj

OBSAHOVÝ CELOK   :  Zlaté príbehy rodinných pokladov

Časová dotácia : 2 týždne

Charakteristika obsahového celku : Aktivizovanie  povedomia o živote v rodine, ktorý má svoj stále sa opakujúci rytmus. Získavanie poznatkov o premene a vývoji ľudského tela od narodenia po starobu / vedenie k uvedomeniu si  charakteristických rysov ľudí v jednotlivých etapách života .

Téma 1 : Mamičkin príbeh 

Podtéma : Deň matiek

Téma 2 : Príbeh môjho súrodenca

Podtéma : Rodinné vzťahy

Téma 3 : Príbehy oteckových šikovných rúk

Podtéma : Profesie

Triedne akcie:  Oslavy dňa matiek – besiedky,  Svetový deň pohybu / Olympijský deň  rodiny

 

OBSAHOVÝ  CELOK  : Príbeh červeného sveta pravidiel

Časová dotácia: 1 týždeň

Charakteristika obsahového celku : Rozvíjanie a upevňovanie kognitívnych kompetencií pri vnímaní, rozlišovaní a identifikovaní možných nebezpečenstiev pri  cestnej preprave  a v  život ohrozujúcich situáciách – praktické uplatňovanie bezpečného správania a konania.

Téma 1 : Pravidlá ulice

Podtéma : Dopravné značky / semafor

Podtéma: Dopravné prostriedky

 Celoškolská námetová akcia :  Žmurkajúci semafo, Požiarny poplach – Horí !!!!

 

Jún

OBSAHOVÝ CELOK :  Príbehy zvedavého slniečka

Charakteristika obsahového celku : Utváranie podmienok  pre samostatný estetický prejav detí , podporovanie a rozvoj vyšších citov, vyjadrovanie emócií, vytváranie radostnej atmosféry  a nálady pri príprave a prežívaní osláv .

Zoznamovanie  s rodnou vlasťou a jej  symbolikou. Rozširovanie poznania o rozmanitosti sveta, jeho fauny a flóry, o rozdieloch medzi ľuďmi a ich spôsobe života   aj v zmysle dodržiavania a uplatňovania  detských ( ľudských ) práv. 

Časová dotácia : 4 týždne

Téma 1.: Slniečko svieti na  detí všetkých pletí

Podtéma : MDD – týždeň detských radostí

Celoškolská námetová akcia : Týždeň detských radostí

Téma 2. : Slnečný lúčik v krajinách sveta

Podtéma : Cesta okolo sveta : Afrika – Amerika ( moria púšte / pralesy ) – Európa / Slovensko – Antarktída

Celoškolská námetová akcia : Cesta okolo sveta

Téma 3.:  Zlatý príbeh slnečných lúčikov

Podtéma : Ročné obdobie – leto 

Triedne akcie : poldenné výlet,  Škola v prírode

Téma 4.: Príbeh náručia slnečných lúčikov

Podtéma : Práva detí celého sveta

Podtéma: Rozlúčky predškolákov- hurá prázdniny 

Triedne akcie : Rozlúčky predškolákov / rozlúčky s triedou/ školkou, Celoškolská námetová akcia : Olympiáda detských práv

                                            

 4.Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania

Deň začína voľnou hrou deti……

utváranie prostredia pre najprirodzenejšiu činnosť dieťaťa – hru. Priestor pre hry detských predstáv, fantázie, myšlienok a pocitov .priestor pre vytváranie  si vzťahu k životua  budovanie  sebavedomia ….

 ……..následne deň plný pohody pokračuje

rannou komunitou …vzájomné rozhovory detí a pani učiteľky, ktoré sú nastavené na uplatňovanie aktivít zážitkovej pedagogiky pre rozvoj sociálnych kompetencií, prosociálneho správania a empatického cítenia.

pohybovými a relaxačnými cvičeniami…ktoré tvoria základ zdravého rozvoja dieťaťa po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, emocionálnej i psychologickej, čím prispievajú k upevňovaniu zdravia, zvýšenej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.

cielenými didaktickými aktivitami,…prostredníctvom ktorých sa dieťa všestranne rozvíja – získava rôzne informácie, vytvára schémy a konceptuálne mapy, hodnotí vlastnú interpretáciu, aplikuje v praktickej činnosti svoje poznanie, skúma rôzne spôsoby riešenia problému, overuje si pravdivosť a objektívnosť poznatkov, zažíva úspech a hodnotí svoj výkon

pobytom von…s vopred plánovanými pohybovými a edukačnými aktivitami, prechádzkami a činnosťami spojenými s objavovaním okolitého sveta, kolobehu života v prírode a spoločnosti

 záujmovými činnosťami…rozširujúcimi individuálne rozvojové možnosti a schopnosti detí podľa nadania a záujmu.

 

5.Personálne zabezpečenie materskej školy

Personálne zabezpečenie školy  a riadenie v personálnej oblasti je podrobne rozpracované v Prevádzkovom poriadku materskej školy.

6.Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom v materskej škole je  štátny jazyk Slovenskej republiky

7.Materiálno – technické a priestorové zabezpečenie

Materská škola má dostatočne veľké priestory a také priestorové usporiadanie, ktoré vyhovuje najrôznejším skupinovým  aj individuálnym činnostiam deti. Vybavenie hračkami, pomôckami, učebným materiálom ( interaktivné tabule a digitálna a audiovizuálna  technika) , detskou a odbornou literatúrou, telovýchovným náradím a náčiním  podnecuje, uspokojuje zvedavosťdetí  a  absolútne spĺňa podmienky  ich celostného rozvoja.

Usporiadanie tried umožňuje deťom plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, tvoriť podľa vlastných predstáv, ponechať vlastný výtvor v prostredí ako i umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach i v hrových skupinách. O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu s deťmi podľa plánovaných činností a podľa záujmu detí.

Škola má samostatnú jedáleň prepojenú s knižnicou školy, telocvičňu, herňu s relaxačným bazénom  využívanú aj pre nadštandardné činnosti.

je prostredím spĺňajúcim kritéria možností zážitkového, relaxačného  aj pohybového naplnenia. Usporiadanie   nás spája s prírodou, prebúdza všetky zmysly, dodáva všetkým činnostiam štruktúru, farbu a vôňu. Záhrada je rozdelená  na centrá s rôznym zameraním :

 • preliezačky z dreva so zameraním na zvyšovanie kondície, obratnosti, sily ale aj k zlepšovaniu sebadôvery a spolupráce,
 • tri pieskoviská pre rozvoj motoriky, fantázie,
 • spevnený priestor pre atletické a loptové hry,
 • dopravné ihrisko ( s variabilitou mobilného doplnenia dopravným značením) s priestorom pre jazdu na bicykloch v intencích plnenia projektu Žmurkajúci semafór
 • tiché miesta vyhradené pre odpočinok, relaxáciu, rozprávku, nadväzovanie kontaktov…

 8. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

Škola má externého zamestnanca – auditorovaného technika BOZP, ktorý periodicky  dohliada na bezpečnostné podmienky v škole a  zabezpečuje systematické vzdelávanie zamestnancov v uvedenej oblasti. Život školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia sa riadi vypracovanou Koncepciou politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá  napĺňa  dodržiavanie základných zásad účinnej legislatívy.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je  integrovanou súčasťou  Školského poriadku.

9.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Hodnotenie detí a zamestnancov školy prebieha podľa podrobne rozracovaného interného dokumentu t.j. Plánu vnútorného systému  kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov.

Školský vzdelávací program je otvorený dokument, ktorý bude  vyhodnocovaný a upravovaný na základe skúseností pri jeho realizácii.