Tu sa dozviete ako Vaše deti trávia svoj čas v materskej škole, teda aký majú režim dňa (PRÍBEH PLNÝ POHODY), aké aktivity sú pre nich pripravené (PRÍBEH PLNÝ ZÁŽITKOV), alebo ako naša materská škola spolupracuje s rodinou prostredníctvom rôznych spoločných aktivít detí s rodičmi (PRÍBEH OTVORENÝ RODIČOM):

ŠKOLA FAREBNÝCH PRÍBEHOV VAŠICH DETÍ

“…aby boli zdravé , dobré a múdre…

…aby boli milované a milovali…

…aby boli rady na svete…“

Vážení rodičia ,

máme tu česť byť na samom začiatku skvelého procesu zrenia Vášho dieťaťa…. S nami sa učí nadväzovať prvé priateľstvá, chytiť cudziu ruku a veriť jej, s nami sa učí pozerať priamo do iných očí, kresliť prvé čiarky a celé príbehy …každý náš spoločný deň má iný príbeh… môže sa podobať na psíčka, na kvietok, princeznú, môže to byť príbeh plný obláčikov a usmiateho slnka, ale na začiatku ba i na konci tých príbehov ste vždy Vy – ich najmilovanejší. Spoločne nesieme zodpovednosť za farebnosť týchto príbehov, spoločne vytvárame scenérie, v ktorých môžu naši malí s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet, objavovať vnútorné tajomstvá svojich emócií, bádať v oblasti kontaktných vzťahov, môžu byť medzi milovanými milované a naozaj šťastné. Pre detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala čo nakresliť do svojho príbehu …a to je zmyslom našej snahy…

1. Príbeh plný pohody = REŽIM DŇA

Deň začína voľnou hrou detí

utváranie herného prostredia s plánovitým vytváraním príležitosti praktického poznávania a napĺňania potrieb záujmov skupiny aj jednotlivca,
prebúdzanie tvorivej energie a rozvíjanie spoločenského cítenia,
vytváranie atmosféry pre prežívanie zdravých kamarátskych vzťahov,

……pokračuje rannou komunitou …

interakčné pozitívne rozhovory vyučujúcej a detí v prospech kognitívneho pochopenia rôznych situácií a zmiernenia negatívnych emócií,
vytváranie modelových situácií , pantomimické a dramatické stvárňovanie pocitov smerujúcich k nácviku primeraných reakcií,

….didaktickými aktivitami ..

individuálny prístup k dieťaťu v zmysle individualizácie a diferenciácie cieľov t.j. príprava činnosti šitej na mieru,
intenzívna podpora rozvoja zóny najbližšieho rozvoja t.j. poskytovanie skúseností , ktoré zodpovedajú pripravenosti dieťaťa reagovať,
priorita vo vlastnej aktivite dieťaťa cez zážitkové učenie t.j. napomáhanie procesu samostatnosti a zvyšovania autonómie dieťaťa

…pobytom von …

plnenie základov vzdelávacieho projektu „ Bezpečne v živote aj v hre “,
zbavovanie sa psychofyzického napätia , utváranie stavu telesnej a psychickej rovnováhy,
rozmanitá pohybová aktivita dieťaťa s plynulým striedaním fázy jednoduchej telesnej záťaže s fázou odpočinku,

…..záujmovými činnosťami …

ponuka rôznych druhov krúžkov v ktorých sa spresňujú a upevňujú získané poznatky tvorivé činnosti s výrazným uplatnením individuálneho prístupu k dieťaťu.

2. Príbeh otvorený rodičom = SPOLUPRÁCA S RODINOU

– na pravidelných stretnutiach zástupcov rodičov a vedenia školy analyzujeme dosiahnuté výsledky a prijímame návrhy na kvalitatívne smerovanie edukačného procesu,

– na základe výsledkov kresebných testov uskutočňujeme klubové stretnutia rodičov detí predškolského veku zamerané na konzultácie s analýzou v oblasti intelektových schopností, osobnostných vlastností, motivácie výkonu a záujmov dieťaťa,

– v spoločných tvorivých dielňach pri spracovaní najrozličnejšieho materiálu dávame dieťaťu s rodičom možnosť vyskúšať si rôzne role, v ktorých zrealizujú svoje nápady a myšlienky

– spoločné sviatočné besiedky sú významnou súčasťou dosahovania úplnej adaptability a osobnej integrity dieťaťa,

– dni otvorených dverí umožňujú rodičom priamo nazrieť do cieľovej a hodnotovej orientácie inštitucionálnej výchovy,

– spoločné brigády pri úprave interiéru a exteriéru školy sú faktorom podporujúcim citový postoj dieťaťa k okolitému svetu a vlastnému prostrediu,

– spoločné poldenné výlety spojené s prehliadkou zámkov, hradov, ZOO, skanzenu a posedením pri ohníku vo významnej miere ovplyvňujú hĺbku psychosociálnej klímy materskej školy,

– stretnutia na Rodičovskej zábave sú príležitosťou pre vzájomné spoznanie a bližšie nadviazanie kontaktov medzi rodičmi a zamestnancami školy,

– pomoc pri organizácii Školy v prírode a zábavných popoludní pre deti je dominujúcim faktorom „ zafarbenia “citového života našich detí.

3. Príbeh plný zážitkov = TRADIČNÉ AKCIE ŠKOLY

Rozprávková noc predškolákov – nezabudnuteľné zážitky s rozprávkovými postavičkami pod rúškom tajomnej noci,

Školy v prírode – odhaľovanie podstatných znakov, vlastností a súvislostí v lone prírody,

Vianočné dni (plné darčekov) – Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočné popoludnia a Vianočné besiedky,

Karneval – radosť a zábava umocnená nielen šťastným úsmevom, ale aj prebudením tvorivej energie a predstavivosti,

Lyžiarske výcviky – celotýždenné preteky so snehom,

Predplavecké výcviky – súťaže s vodnými kvapkami,

Dni Zeme – celomesačné putovanie k ochrane prírody,

Tematické týždne – rozpoznávanie vzťahov medzi zručnosťami, udalosťami, myšlienkami a symbolmi,

Divadelné predstavenia zamestnancov školy deťom – komunikácia citov, hrové utváranie životných postojov a všeľudských hodnôt,

Besedy a exkurzie – zážitkové učenie postavené na emocionálnom prežívaní a osobných skúsenostiach dieťaťa,

Týždne a dni detských radostí – umocnenie potešenia byť dieťaťom,

Dni detských práv – pôsobenie, ktoré dáva do rovnocenného postavenia záujem dieťaťa o seba a sebarozvoj so záujmami o druhých.