Informácie k zápisu detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Š.Furdeka, 1 – Záturčie organizuje v termíne od 17.5.2021 – 30.5.2021 ZÁPIS DETÍ
do materskej školy s termínom prijatia od 1.9.2021

V našej materskej škole Vaše dieťatko od 2 do 6 rokov bude navštevovať
Školu plnú zážitkov – tradície školy U nás má možnosť prežiť nezabudnuteľné chvíle s rozprávkovými postavičkami :

 Rozprávková noc predškolákov
 Sezónne : školy v prírode, lyžiarske a plavecké výcviky,
 Divadelné predstavenia zamestnancov školy, ktoré v pravidelných intervaloch formou zážitkového učenia fixujú edukačné zameranie vzdelávacích blokov …
 Bádateľské aktivity, experimenty, rôznorodé zábavné pokusy
 Hry v zmyslovej záhrade s prvkami programu Snoezelen ( relaxácia prostredníctvom jemnej zmyslovej stimulácie )
 Nadštandardné aktivity : Lego, Logopedické minimum, Ľudové tance, Tvorivý experiment


Školu osvojovania vedomostí – u nás sa dieťatko naučí :
 spoznávať a hodnotiť seba samého, byť samé sebou,
 viesť rozhovor, aktívne počúvať, argumentovať, slušne sa dožadovať svojich práv,
 byť zvedavé, tvorivé, hľadať a riešiť problémy, logicky myslieť, vedieť sa učiť,
 osvojiť si myšlienky tolerancie, akceptácie odlišnosti a pozitívnych postojov voči znevýhodneným skupinám
 vytvárať správne postoje k ochrane prírody a životné prostredie ( rozvoj prírodovednej gramotnosti )
 vytvárať cit ku krásam svojho regiónu, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov
 holistickému prístupu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu
 komunikačným zručnostiam, prosociálnemu správaniu a emocionálnemu vnímaniu
 v predškolských triedach základom anglického jazyka – ako podpornej funkcie , ktorá uľahčí a urýchli učenie sa cudzieho jazyka neskôr v škole – vlastní lektori

Chcete bližšie poznať materiálne , personálne a edukačné podmienky školy ?
pozývame Vás na DOPOLUDNIE OTVORENÝCH DVERÍ
dňa 18.05.2021 ( utorok ) od 9.00 – do 11.00 hod.
o 10.00 hod. potešíme Vašich malých divadelnou rozprávkou –
– O TROCH PRASIATKACH –
Prednostne sú do materskej školy prijímané deti:
(Vyhláška MŠ SR č.308 /2009 Z.z. o materskej škole znení vyhlášky 438/2020 Z.z. , podľa §59a) a 59b) školského zákona )
 ktoré dovŕšili piaty rok veku ( povinná predškolská dochádzka) a sú zo spádovej oblasti Záturčie
 ktoré pokračujú v plnení povinnej predškolskej dochádzky ( t.j. s odloženou školskou dochádzkou )
 ktoré dovŕšili piaty rok veku ( povinná predškolská dochádzka) a sú z inej spádovej oblasti Mesta Martin
 ktoré dovŕšili piaty rok veku ( povinná predškolská dochádzka) a sú z inej obce
Iné podmienky prednostného prijímania :
 súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu
 deti mladšie ako 5 rokov zo spádovej oblasti Záturčie
 deti mladšie ako 5 rokov z iných spádových oblasti

Radi Vás privítame v priestoroch materskej školy , alebo nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach : 0910 960 960 , 0911 960 962 či navštíviť web stránku:

www.astodolacik.sk