logo

Po kliknutí na logo sa dostanete na web stránky celoslovenského projektu „Zelená škola“

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy. Prináša environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Metodika Zelenej školy vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity. Realizáciou programu podporujeme priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Snažíme sa o zlepšenie medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

*schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia

*spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne

*kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor

*byť tvoriví, aktívni a zvedaví

*prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia

Metodika 7 krokov pre pozitívne zmeny

1. Vytvorenie kolégia  – akčná skupina kolegov na škole a priateľov školy

2. Enviromentálny audit – zistenie ako na tom škola je

3. Enviromentálny akčný plán – plán praktických krokov vzdelávacích aktivít prebiehajúcich na škole

4. Monitoring – priebežné sledovanie toho, ako sa darí plniť aktivity z EAP

5. Enviromentálna výučba – enviromentálne témy zakomponované v ŠVP

6. Informovanie a spolupráca – zviditeľnenie aktivít z EAP

7. Eko-kódex – umelecké znázornenie hodnôt školy

Pre viac informácií o programe Zelená škola nájdete na www.zelenaskola.sk

 
Kolégium Zelenej školy:

Environmentálny akčný plán pre školský rok 2021/2022 nájdete tu:

ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

Prezentácia projektu „Zelená škola“ v priestoroch našej materskej školy.

       

Plán aktivít pre školský rok  2020/2021:

Predmety v korunách stromov

****

Námetové dopoludnie s environmentálnym nádychom „Tvorivý experiment“ uskutočnené

dňa 18.11.2021:

                                

*****

Výtvarná súťaž október/2020 tu:

VÝTVARNÁ SÚTAŽ

*****

Zaujímavá prezentácia o ochrane prírody tu:

Ochrana prírody [Automaticky uložené]

*****

Plán aktivít v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA na šk. rok 2019/2020 nájdete tu:

AKTIVITY ZELENEJ ŠKOLY

*****

Environmentálny akčný plán školy pre obdobie 2018-2020 nájdete tu:

ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

*****

Realizované aktivity v školskom roku 2019/2020 nájdete tu:

Zralizované aktivity Zelenej školy

*****

Environmentálny audit školy nájdete tu:

 Environmentálny audit školy

*****: