Žmurkajúci semafór

Je projektom našej materskej školy zameraným na nasledovné:

prostredníctvom aktivít zameraných na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky si osvojovať a upevňovať vedomosti o ich význame vzhľadom na bezpečnosť  – svoju aj iných
· poznávať základné dopravné značky pre chodcov, cyklistov  a ich význam
· poznať, priradiť  a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu
· prostredníctvom hudobno- pohybových hier si osvojiť pravidlá správania sa v dopravných prostriedkoch
· orientovať sa pri prechode cez cestu – na ceste so signalizačným zariadením a bez neho
· osvojovať si základy bezpečnej jazdy na bicykli
· aplikovať získané poznatky pri návšteve dopravného ihriska
· nácvik poskytnutia prvej pomoci pri úraze na ceste
· prostredníctvom výtvarných produktov rozvíjať kreativitu
· formou hravých súťaží  na kolobežkách a bicykloch podporovať pozitívny vzťah k športovým aktivitám

 Metódy a stratégie použité pri aktivitách:

– vychádzky s dopravnými vestami,  praktická ukážka, modelová situácia, rozprávanie, pozorovanie dopravnej situácie, manipulácia, výtvarná tvorba, triedenie, sluchové a zrakové vnímanie, pracovné listy, praktický nácvik, rozprávanie o bezprostredných zážitkoch ( i negatívnych), hry na dopravné situácie…

Edukačný plán projektu pre školský rok

 2021/2022 nájdete tu:

Žmurkajúci semafor plán aktivít 2021-22

*****

Edukačný plán projektu pre školský rok

2020-2021 nájdete tu:

Dopravné vzdelávanie – aktivity 2020/2021

*****

Edukačný plán projektu pre školský rok 2019/2020 nájdete tu:

Dopravné vzdelávavanie – plán 2019-20

*****

Edukačný plán projektu pre školský rok 2018/2019 nájdete tu:

Dopravné vzdelávavanie – plán 2018-19

*****

Edukačný plán projektu pre školský rok 2017/2018 nájdete tu: 

Žmurkajúci semafor – plán projektu 2017-18

***** 

Edukačný plán projektu pre školský rok 2015-2016 nájdete tu:

ČASOVÝ HARMONOGRAM – aktivity v PDF

*****